gac an yen

Hợp âm trên âm nền át âm

Các hợp âm xếp trên âm nền át âm có thể là hợp âm thuận hoặc nghịch và nên được giải quyết về hợp âm bậc V trước khi chuyển sang bậc khác.

Hợp âm thuận Diatonic

Những hợp âm này được sử dụng một cách tự do. Trường hợp hợp âm Vb9 thì giải quyết như hợp âm V7 với nốt 7 và b9 giải quyết xuống nửa cung.

Ví dụ:

PEdals1

Hợp âm nghịch Chromatic

Những hợp âm này nghịch nên phải được giải quyết một cách cẩn thận (về bậc V) trước khi chuyển sang hợp âm khác.

Ví dụ:

Pedals 2

Hợp âm lướt có quãng 3 hoặc quãng 6 (đảo quãng)

Những hợp âm này mang yếu tố phụ trợ như những âm lướt để tăng màu sắc. Chúng dựa trên các quãng 3 hoặc quãng 6.

Ví dụ:

Pedals 3