gac an yen

Khi âm nhạc đi giật lùi

Đi giật lùi cũng là một thủ pháp sáng tác của âm nhạc.

Ở chương III bản giao hưởng số 47 giọng G Major, Haydn đã sử dụng thủ pháp này.

Khi âm nhạc đi giật lùi

Chủ đề đi xuôi và ngược 

Nghe toàn bộ chương nhạc:

 

 

Bach cũng hay sử dụng thủ pháp này trong Canon của mình