gac an yen

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

   1. Bộ gỗ

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

   2. Bộ đồng

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

    3. Bộ gõ

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

    4. Bộ dây

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Tầm cữ đàn Harp

    5. Những nhạc cụ khác

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Tầm cữ các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng