gac an yen

Gói

Giấy không gói được lửa
Cười không gói được đau
Yêu không gói được tình
Em không gói được anh

– An Yên