gac an yen

Hiện hữu

Anh hay nhắn tin
Em quên trả lời
Cuộc sống lo toan
Bộn bề nghĩ ngợi
Rồi một dạo 
tin nhắn
thưa
dần 

– An Yên