gac an yen

Bạn hỏi Gác trả lời

#1

Bạn: Gác ơi Gác tên An Yên mà sao chông chênh vậy?
Gác: Vì chông chênh nên mới mộng An Yên.

 

#2

Bạn: Gác ơi Gác là nam hay nữ vậy?
Gác: Nam thì nghĩ Gác là nữ, nữ thì tưởng Gác là nam.