gac an yen

Như

Em nhớ anh
như
rừng nhớ chim
Em thèm anh
như
sơn thèm cọ
Em khát anh
như
sông khát thuyền
Nước cứ chảy
Như…

– An Yên