gac an yen

Trống huếch

Không việc gì làm hôm nay
Điện thoại hết pin chả buồn sạc

– An Yên